image

image

image

image

image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสั่งจองชุดสะสม Gift set ที่ระลึก "๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ "
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

รับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ ปีที่ ๒
ขอเชิญเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
ขอเชิญชมการแสดงวงดนตรีออเคสตร้า ของวงดุริยางค์สากล
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ ๙๓ ปี
ขอเชิญอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง เข้ารับรางวัล “พระกินรี” ครั้งที่ ๖
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม

การแสดงทอล์คโชว์เพื่อการกุศล อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑ อาคารพุทธวิชาลัย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ร่วมจัดจัดนิทรรศการเนื่องในวันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒
การแสดงคอนเสิร์ต เยาวชนรักดนตรี ครั้งที่ ๒
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ ๙๓ ปี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

image

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

เอกสารคู่มือการจัดพิธีการ พิธีกรรม
เอกสารคู่มือ
ขั้นตอนและวิธีการจัดพิธีการ พิธีกรรม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี